VlagNL

U bezit een Oldtimer (niet militaire) en toont hem graag aan het grote publiek,
U bezoekt graag het evenement Wings and Wheels

"Drive In Oldtimer" biedt de oplossing!!

Bezoek het evenement met je vintage oldtimer, parkeer hem op de oldtimers parking.
Inkom voor TWEE personen met voertuig 10 € (5 € indien lid van het BFOV)
Openingsuren voor de bezoekers van 09.00 - 17.00 uur.

Lijst met voorinschrijvingen tot vandaag

Lijst voorinschrijvingen 2016
(op zaterdag en zondag zijn 316 verschillende voertuigen aanwezig geweest)

Voertuigen, Static show

Afmetingen van een parkingplaats "Oldtimer Drive In":

Elke voertuigstand heeft een breedte van 4 x 6 meter op beton, voorzien als standplaats voor één voertuig
Het voertuig mag NIET op het gras geplaatst worden.

Let's go

Ingang via Gate 5 bezoekers, zie kaart hieronder.
Meldt u bij het personeel parkingwacht als deelnemer Oldtimer Drive In.
U wordt verzocht u te begeven naar de ingang bezoekers aan de Wheels zijde. Volg de seining Oldtimer Drive In


Aan de ingang Wheels van het evenement, meldt u zich aan.
Ingang met voertuig en maximum twee personen in het voertuig.
Na betaling van 10 € ontvangt u per persoon een polsbandje. In het bezit van uw lidkaart BFOV = 5 €.
De polsbandjes zijn individueel en worden onmiddellijk en ter plaatse omgebonden.
De polsbandjes worden altijd gedragen en nooit omgewisseld of uitgeleend, ze zijn geldig voor 1 bezoekdag.
Extra personen betalen de normale toegangsprijs 10 € en ontvangen een ticket als bewijs.
Verplicht parkeren op de gereserveerde strook voor civiele oldtimers.

Voertuigbeweging:

In de evenementszone:
Voor een maximale veiligheid van de bezoekers, wordt er geen enkele verplaatsing met gemotoriseerde voertuigen toegestaan in de “fair” zone tussen 9 uur en 17 uur en is alle verkeer te allen tijde verboden in de “catering” zone, met uitzondering van de organisatoren en van de hulpdiensten.
Verplaatsingen in de wheelszone met burger oldtimer voertuigen zijn toegestaan met dien verstande dat de veiligheid van de bezoekers en de deelnemers primeert.
Voor de veiligheid van de talrijke bezoekers dienen ALLE zich verplaatsende voertuigen richtingaanwijzers en koplampen op te zetten.
ALLE verplaatsingen met gemotoriseerde voertuigen zijn op verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig.
De chauffeurs van deze voertuigen dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het voertuig welke zij besturen.
Op het volledige terrein geldt een snelheidsbeperking van 5 km/uur.

Het evenement even verlaten voor een tourrit kan

De oldtimer CatDrive

De organisatie geeft u de kans om uw voertuig op de CatDrive te showen!!

U moet hiervoor het inschrijvingsformulier gebruiken.
Op de door u opgegeven tijd zal een steward u vragen u te begeven met uw voertuig naar de CatDrive (in het midden van het evenement).
Op deze locatie kan uw voertuig gedurende 5 minuten extra in de schijnwerper geplaatst worden en kan u het grote publiek toespreken over uw voertuig via een geluidsinstallatie.
Meer Info nodig info@wingsandwheels.be

Huishoudelijk reglement

Milieuzorg:

Het graven van putten, afbreken van takken, beschadigen van bomen enz. is ten strengste verboden.
ALLE voertuigen dienen ALTIJD op de betonstroken te blijven, NOOIT op het gras.
(Geen overhangende delen boven het gras).
Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de zuiverheid van zijn stand en kampplaats.
Vuilniszakken zullen bij aankomst verdeeld worden door de organisatie. Ze zijn verkrijgbaar op de secretariaten.
Het uitspoelen van eetketels of bakketels is verboden in de grasbermen. Het afvalwater moet opgevangen worden en mag niet geloosd worden in de oppervlaktecollectoren.
De deelnemers moeten zich engageren om te helpen het terrein proper te houden en alle vuilnis in de voorziene vuilnisbakken te storten. Ursel is een actief vliegveld. Afval kan ongelukken veroorzaken met mogelijk fatale gevolgen.

Aansprakelijkheid:

Noch de organisatoren, noch hun medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verloren gaan, diefstal en/ of beschadiging van (materieel in) de stands/ kampplaatsen en/ of tentoongestelde voertuigen en vliegtuigen, noch voor gebeurlijke ongevallen of voor enig persoonlijk letsel, opgelopen op het volledige terrein en dit gedurende de ganse periode van 7 tot en met 15 augustus 2017.
Elke schade die door een deelnemer of bezoeker wordt veroorzaakt, zal worden hersteld op zijn kosten.

Stroomgroepen:

Zijn toegelaten, mits ze voorzien zijn van een degelijke aarding, ze geplaatst worden op een ondoordringbaar opvangrecipiënt op maximum 10 meter van de betonrand en ze geen overlast vormen voor het milieu en voor de andere deelnemers.

Gasflessen:

Zijn toegelaten, mits ze voorzien zijn van een drukregelaar. Zorg dat slangverbindingen aan beide zijden zijn voorzien van slangklemmen. Gasflessen moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden. Plaats ze nooit in de zon. De brandweerdienst doet de nodige inspecties.

Brandblussers:

ALLE groepen moeten een geldige en gekeurde brandblusser ter plaatse hebben. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door brand.

Voertuigbeweging:

Voor een maximale veiligheid van de bezoekers, wordt er geen enkele verplaatsing met gemotoriseerde voertuigen toegestaan in de “fair” zone tussen 9 uur en 17 uur en is alle verkeer te allen tijde verboden in de “catering” zone, met uitzondering van de organisatoren en van de hulpdiensten.
Verplaatsingen in de wheelszone met burgervoertuigen zijn toegestaan mits toestemming van de organisatie en met dien verstande dat de veiligheid van de bezoekers en de deelnemers primeert.
Voertuigen boven de 3.5 ton worden begeleid door een persoon die zich als gids te voet voor het voertuig beweegt Voor de veiligheid van de talrijke bezoekers dienen ALLE zich verplaatsende voertuigen richtingaanwijzers en koplampen op te zetten.
ALLE verplaatsingen met gemotoriseerde voertuigen zijn op verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig.
De chauffeurs van deze voertuigen dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het voertuig welke zij besturen.
Op het volledige terrein geldt een snelheidsbeperking van 5 km/uur.
Tussen 22 uur en 6 uur zijn ALLE verplaatsingen met gemotoriseerde voertuigen verboden, uitgezonderd de organisatoren en de hulpdiensten.
Bijtanken van voertuigen is niet toegelaten op het terrein

Uniformen:

Het dragen van Duitse oorlogsuniformen (whermacht, luftwaffe) is toegelaten mits schriftelijke toelating van de organisatie. De aanvraag gebeurt best via het inschrijvingsformulier en zal bij aankomst op het secretariaat overhandigd worden.
Deelnemers in Duitse oorlogsuniformen houden zich op géén enkele manier bezig met rechtse denkbeelden en ideologieën en verwerpen alle mogelijke vormen van antisemitisme, fascisme en racisme. Zichtbare SS insignes en Swastika's zijn verboden.

Minderjarigen:

Minderjarigen niet vergezeld van een volwassene, worden niet tot het evenement toegelaten. Wapens, wapenonderdelen en messen mogen niet aan minderjarigen verkocht worden.

Honden:

Zijn toegelaten, mits ze steeds aangelijnd blijven en geen overlast betekenen voor andere deelnemers en/of bezoekers. Ze zijn NIET toegelaten in het bos of bosranden.

Brandveiligheid:

Het maken van open vuur (vuurkorven - vuurmanden – brasero’s) is ten strengste verboden. Barbecue wordt aangeraden op gasvuren. Met houtskool kan maar dan in een gesloten circuit en enkel na contactname met de organisatie

Wapens:

Het dragen van wapens, in overeenstemming met de thans geldende Belgische wetgeving, is toegelaten. De wapens moeten onschadelijk gemaakt zijn, in overeenstemming met de thans geldende Belgische wetgeving. Infopagina Belgische wapenwetgeving.

Airsoft wapens en gebruik

Het gebruik van deze wapens tijdens het evenement valt onder strenge te volgen richtlijnen. Iedere inbreuk tegen deze maatregelen zal een verwijdering van het evenement tot gevolg hebben.
Het is verboden te vuren met deze wapens zonder toestemming van de organisatie en dit enkel op de door de organisatie aangeduide plaats.
Op de locaties waar gevuurd word met de betreffende munitiën, BB’s genoemd, zal elke gebruiker voorzien zijn van een beschermbril
Elke toeschouwer binnen een straal van 50 m zal eveneens voorzien zijn van een beschermbril.
De gebruikte munitiën moeten biologisch afbreekbaar zijn.

Munitie:

Het afvuren van simulatiemunitie is enkel mogelijk mits schriftelijke toelating van de organisatie en mits het voorleggen van een ondertekende veiligheidsbriefing.
Het afvuren van pyro-technische munitie (bijv. lichtfakkels en vuurpijlen) is verboden en heeft ogenblikkelijke schorsing en verwijdering van het terrein zonder recht op enige schadevergoeding tot gevolg.

Drugs:

Het gebruiken, in bezit hebben, verstrekken van en/of handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele terrein ten strengste verboden. Bij overtreding zal de organisatie in geval van softdrugs deze deelnemer/bezoeker van het terrein verwijderen. In geval van harddrugs zal ook de politie ingeschakeld worden.

Noot:

Mocht ingeval van overmacht het houden van het evenement onmogelijk zijn, dan kunnen de ingeschreven deelnemers in geen geval aanspraak maken op enige schadeloosstelling.

ALLE deelnemers en hun gebeurlijke medewerkers zijn gehouden aan dit huishoudelijk reglement. Zij zullen de aanwijzingen, voortspruitend uit situaties van overmacht, van het organisatie- en veiligheidspersoneel zonder meer opvolgen. Bij eventuele geschillen zal de deelnemer en zijn gebeurlijke medewerker zich neerleggen bij de beslissing van de organisatoren of het veiligheidspersoneel (Wings and Wheels International Compound Police). Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan ogenblikkelijke schorsing en verwijdering van het terrein zonder recht op enige schadevergoeding tot gevolg hebben. Bij discussie is het huishoudelijk reglement in de Nederlandse taal van toepassing. Bij aankomst zal elke deelnemer die nog niet was ingeschreven de huisregels handtekenen voor gelezen en goedgekeurd.Online ingeschreven voor het evenement betekent dat de huisregels gekend en goedgekeurd zijn.