VlagNL


Filmstrip

Militaria Beurs

We plaatsen graag een link en logo van jouw bedrijf op de website.
Geef de link door via foto@wingsandwheels.be

Bekijk hier het plan 2017

Iedere deelname aan “Ursel Military History Show - Wings and Wheels 2017” is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsformulier via de post of via Email en na betaling voor de deelname

Prijs, afmetingen, bijkomend materiaal

De prijs voor de ganse periode met  deelname van één verkoopstand, inkom voor één persoon en parking is 50 €.
De toegang is gratis voor alle kinderen jonger dan 12 jaar.
De verkoopstanden 2016 blijven gereserveerd voor herboeking tot 1 mei 2017.
Daarna zullen de standen toegewezen worden volgens beschikbaarheid.

Eén verkoopstand heeft een breedte van 3 meter (de kant van verkoop)en een diepte van 16 meter:
- 6 meter op beton, voorzien als verkoopstand
- 10 meter op gras achter de verkoopstand, enkel voor het plaatsen van een slaaptent, een aanhangwagen of lichte caravan. Onder de caravan wordt het afvalwater opgevangen en gedeponeerd in afvalwatercontainers

Voertuigen en parkingkaarten

Burgervoertuigen hebben geen toegang tot de Wheels zone zonder uitzonderlijke toestemming van de organisatie. Het is enkel toegestaan voor de voertuigen van de organisatie en de hulpdiensten.
Een voertuig mag in de stand geplaatst worden, maar niet op het gras.
Voertuigen die niet in de stand geplaatst worden, moeten op de supportparking geplaatst worden (Inbegrepen in de prijs maar DIT IS GEEN CAMPINGPLAATS! )
De gegevens van deze voertuigen moeten vermeld worden op het inschrijvingsformulier.
Bij aankomst ontvangt u per ingeschreven voertuig een parkingkaart voor de supportparkng en worden de nummerplaten gecontroleerd. De kaart wordt door onze stewards aangebracht op de voorruit van het voertuig.

Campingplaatsen

Eén campingcar, mobilhome, caravan of voertuig met tent dat niet op de stand wordt geplaatst en niet op de supportparking ?
U kan gebruik maken van een beperkte campingplaats op het evenement. Uw campingcar, mobilhome, caravan of tent en eventueel één voertuig (moto) kan op de camping mits 25 € deelname in de onkosten voor het weekend te betalen bij aankomst. Toiletten, douche en stromend water(niet drinkbaar) zijn aanwezig. Per campingplaats ontvangt u een camping kaart..

Mogelijkheden op de stand


Uitleg Fairzone

Een beurstent huren bij de organisatie voor gans het weekend

Afmeting van 6 x 6 m kostprijs voor gans het weekend 180 € (geplaatst)
12 x 6 m = 360 €
Reserveren via het reserveringsformulier voor 24 juli 2017.
De tenten worden door de organisatie opgebouwd op donderdag en afgebroken op zondag vanaf 1800 uur.

Standkaarten en polsbandjes

Bij aankomst ontvangt u per inschrijving van het secretariaat:
Een standkaart die te alle tijde getoond moet kunnen worden.
Een polsbandje (dat omgebonden wordt) voor één volwassene. Bijkomende polsbandjes zijn te verkrijgen aan 15 € per volwassene geldig voor gans het weekend.
Deze zijn verplicht door ALLE deelnemers te dragen en op verzoek van de organisatie te tonen.
Buiten de openingsuren van het secretariaat worden geen deelnemers toegelaten op het terrein zonder polsbandje

Openingsuren van het secretariaat:

vrijdag van 9:00 uur tot 22:00 uur;
zaterdag van 6:00 uur tot 18:00 uur;
zondag van 6:00 uur tot 17:00 uur

Opbouw van .... tot:

Deelnemers kunnen hun verkoopstand innemen op vrijdag van 9:00 tot 22:00 uur, op zaterdag van 6:00 tot 8:00 uur en zondag van 6:00 tot 8:00 uur. Standen welke op zaterdag en of zondag niet ingenomen zijn om 8:00 uur kunnen door de organisatie toegewezen worden aan eventuele (last minute) kandidaat-deelnemers en dit zonder recht op teruggave van het al betaalde standgeld.

INGANG VIA POORT 4 - DRONGENGOEDWEG - KNESSELARE. Plan hier

Afbraak:

Ontruiming van de beursstanden is enkel toegestaan op zaterdag en zondag tussen 6:00 en 8:00 uur en tussen 17:00 en 20:00 uur.
ALLE deelnemers dienen het terrein verlaten te hebben uiterlijk op zondag om 20:00 uur.

Standgeld te storten op:

Betaling moet gebeuren vóór 25 juli 2017. Gereserveerde verkoopstanden welke op 25 juli 2017 niet betaald zijn zullen 35 € per stand duurder zijn.
De standen kunnen dan worden toegewezen aan andere (last minute) kandidaat-deelnemers.
De organisatoren hebben het recht elke aanvraag tot inschrijving te weigeren en dit zonder enige opgave van reden

Rekening – Naam – Adres begunstigde:

BE41 8601 1562 6810
BIC-code is : NICABEBB.

VZW4Def
August Nihoulstraat 41
3270 Scherpenheuvel.

Altijd onder vermelding van “FAIR 2017/ uw volledige naam”.

Amusement na sluitingstijd voor bezoekers

De organisatie houdt eraan een maximum aan muzikale sfeer aan te bieden? Het is ten slotte ook een feest, een weerzien...! Sluitingsuur 02.00 uur
Op vrijdagavond is er in de animatietent DJ evening
Op zaterdagavond is er gelgenheid tot BBQ aan de prijs van 15 € per persoon? Aanvang 18.00 uur. Inschrijvingen en tickets via de secretariaten.
Op zaterdagavond is er opnieuw een maximum aan muzikale sfeer in aanbod, meestal een live optreden en een vintage VE CASABLANCA PARTY in de kledij en stijl van toen.

Toegestaan te verkopen:

Enkel militaria, antiquiteiten, militaire voertuigen en onderdelen ervan, vrij verkrijgbare wapens mits erkende handelaar of verzamelaar te zijn, vintage kledijen en antiek.
Naar aanleiding van het Koninklijk besluit van 8 mei 2013 worden er wijzigingen aangebracht aan het Koninklijk besluit van 20 september 1991 aangaande de verkoop van historische, folkloristische en decoratieve wapens (HFD wapens). Voor meer Info aangaande verkoop wapens
Zie het wapenreglement.

Niet toegestaan te verkopen:

Het is verboden, elk voorwerp dat aanleiding kan geven tot rassenpolitiek of vreemdelingenhaat tentoon te stellen, te verkopen of te ruilen
Buiten de beurs zone is elke verkoopactiviteit verboden.
Verkoop van vuurwerk, seinpistolen en pyro-technische middelen is verboden.

Verplichting ten opzichte van de organisatie:

Elke standhouder dient in regel te zijn met de wetgeving en in het bijzonder de fiscale wetten in België. Noch de organisatoren, noch hun medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden indien bij een eventuele controle zou blijken dat standhouders administratief niet in orde zouden zijn.
Elke standhouder wordt ook geacht de huishoudelijke regels te aanvaarden
Iedere standhouder is verantwoordelijk voor het bewaken van zijn stand.

De internationale Wings and Wheels Politie zal controles uitvoeren op de naleving van de reglementen.

Wettelijke bepalingen verkoop van wapens:

Alle Info over de wapenwetgeving in België klik hieronder:

Wapenwetgeving

Huishoudelijk reglement

Milieuzorg:

Het graven van putten, afbreken van takken, beschadigen van bomen enz. is ten strengste verboden.
ALLE voertuigen dienen ALTIJD op de betonstroken te blijven, NOOIT op het gras.
(Geen overhangende delen boven het gras).
Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de zuiverheid van zijn stand en kampplaats.
Vuilniszakken zullen bij aankomst verdeeld worden door de organisatie. Ze zijn verkrijgbaar op de secretariaten.
Het uitspoelen van eetketels of bakketels is verboden in de grasbermen. Het afvalwater moet opgevangen worden en mag niet geloosd worden in de oppervlaktecollectoren.
Ursel is een actief vliegveld. Afval kan ongelukken veroorzaken met mogelijk fatale gevolgen.

Aansprakelijkheid

Noch de organisatoren, noch hun medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verloren gaan, diefstal en/ of beschadiging van (materieel in) de stands/ kampplaatsen en/ of tentoongestelde voertuigen en vliegtuigen, noch voor gebeurlijke ongevallen of voor enig persoonlijk letsel, opgelopen op het volledige terrein en dit gedurende de ganse periode van 7 tot en met 15 augustus 2017.
Elke schade die door een deelnemer of bezoeker wordt veroorzaakt, zal worden hersteld op zijn kosten.

Stroomgroepen

Zijn toegelaten, mits ze voorzien zijn van een degelijke aarding, ze geplaatst worden op een ondoordringbaar opvangrecipiënt op maximum 10 meter van de betonrand en ze geen overlast vormen voor het milieu en voor de andere deelnemers.

Gasflessen

Zijn toegelaten, mits ze voorzien zijn van een drukregelaar. Zorg dat slangverbindingen aan beide zijden zijn voorzien van slangklemmen. Gasflessen moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden. Plaats ze nooit in de zon. De brandweerdienst doet de nodige inspecties.

Brandblussers

ALLE deelnemers moeten een geldige en gekeurde brandblusser ter plaatse hebben. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door brand.

Voertuigbeweging

Voor een maximale veiligheid van de bezoekers, wordt er geen enkele verplaatsing met gemotoriseerde voertuigen toegestaan in de “fair” zone tussen 9:00 uur en 17:00 uur en is alle verkeer te allen tijde verboden in de “catering” zone, met uitzondering van de organisatoren en van de hulpdiensten.
Verplaatsingen in de wheelszone met burgervoertuigen zijn toegestaan mits toestemming van de organisatie en met dien verstande dat de veiligheid van de bezoekers en de deelnemers primeert.
Voor de veiligheid van de talrijke bezoekers dienen ALLE zich verplaatsende voertuigen richtingaanwijzers en koplampen op te zetten.
ALLE verplaatsingen met gemotoriseerde voertuigen zijn op verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig.
De chauffeurs van deze voertuigen dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het voertuig welke zij besturen.
Op het volledige terrein geldt een snelheidsbeperking van 5 km/uur.
Tussen 22 uur en 6 uur zijn ALLE verplaatsingen met gemotoriseerde voertuigen verboden, uitgezonderd de organisatoren en de hulpdiensten.
Bijtanken van voertuigen is niet toegelaten op het terrein.

Uniformen

Het dragen van Duitse oorlogsuniformen (whermacht, luftwaffe) is toegelaten mits schriftelijke toelating van de organisatie. De aanvraag gebeurt best via het inschrijvingsformulier en zal bij aankomst op het secretariaat overhandigd worden.
Deelnemers in Duitse oorlogsuniformen houden zich op géén enkele manier bezig met rechtse denkbeelden en ideologieën en verwerpen alle mogelijke vormen van antisemitisme, fascisme en racisme. Zichtbare SS insignes en Swastika's zijn verboden.

Minderjarigen

Minderjarigen niet vergezeld van een volwassene, worden niet tot het evenement toegelaten. Wapens, wapenonderdelen en messen mogen niet aan minderjarigen verkocht worden.

Honden

Zijn toegelaten, mits ze steeds aangelijnd blijven en geen overlast betekenen voor andere deelnemers en/of bezoekers. Ze zijn NIET toegelaten in het bos of bosranden.

Brandveiligheid

Het maken van open vuur (vuurkorven - vuurmanden – brasero’s) is ten strengste verboden.

Wapens:

Het dragen van wapens, in overeenstemming met de thans geldende Belgische wetgeving, is toegelaten. De wapens moeten onschadelijk gemaakt zijn, in overeenstemming met de thans geldende Belgische wetgeving. Infopagina Belgische wapenwetgeving.

Airsoft wapens en gebruik

Het gebruik van deze wapens tijdens het evenement valt onder strenge te volgen richtlijnen. Iedere inbreuk tegen deze maatregelen zal een verwijdering van het evenement tot gevolg hebben.
Het is verboden te vuren met deze wapens zonder toestemming van de organisatie en dit enkel op de door de organisatie aangeduide plaats.
Op de locaties waar gevuurd word met de betreffende munitiën, BB’s genoemd, zal elke gebruiker voorzien zijn van een beschermbril
Elke toeschouwer binnen een straal van 50 m zal eveneens voorzien zijn van een beschermbril.
De gebruikte munitiën moeten biologisch afbreekbaar zijn.

Munitie:

Het afvuren van simulatiemunitie is enkel mogelijk mits schriftelijke toelating van de organisatie en mits het voorleggen van een ondertekende veiligheidsbriefing.
Het afvuren van pyro-technische munitie (bijv. lichtfakkels en vuurpijlen) is verboden en heeft ogenblikkelijke schorsing en verwijdering van het terrein zonder recht op enige schadevergoeding tot gevolg.

Drugs:

Het gebruiken, in bezit hebben, verstrekken van en/of handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele terrein ten strengste verboden. Bij overtreding zal de organisatie in geval van softdrugs deze deelnemer/bezoeker van het terrein verwijderen. In geval van harddrugs zal ook de politie ingeschakeld worden.

Noot:

Mocht ingeval van overmacht het houden van het evenement onmogelijk zijn, dan kunnen de ingeschreven deelnemers in geen geval aanspraak maken op enige schadeloosstelling.

ALLE deelnemers en hun gebeurlijke medewerkers zijn gehouden aan dit huishoudelijk reglement. Zij zullen de aanwijzingen, voortspruitend uit situaties van overmacht, van het organisatie- en veiligheidspersoneel zonder meer opvolgen. Bij eventuele geschillen zal de deelnemer en zijn gebeurlijke medewerker zich neerleggen bij de beslissing van de organisatoren. Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan ogenblikkelijke schorsing en verwijdering van het terrein zonder recht op enige schadevergoeding tot gevolg hebben. Bij discussie is het huishoudelijk reglement in de Nederlandse taal van toepassing. Bij aankomst zal elke deelnemer de huisregels handtekenen voor gelezen en goedgekeurd.

Ingeschreven voor het evenement betekent dat de huisregels gekend en goedgekeurd zijn.