Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden terug voor het Wings & Wheels evenement. Wanneer u deelneemt en zich inschrijft voor het evenement, bent u reeds akkoord gegaan met dit document en elk verbonden document gelinkt in deze pagina.
Voor verdere inlichtingen kunt u altijd terecht bij onze organisatie, alsook via het contacteerformulier: Contact

Volgende voorwaarden gelden voor iedere deelnemer aan het Wings and Wheels evenement.

 1. Milieuzorg:
  Het graven van putten, afbreken van takken, beschadigen van bomen enz. is ten strengste verboden.
  Alle voertuigen dienen altijd op de betonstroken te blijven, en mogen zich nooit op het gras bevinden. Dit geldt eveneens voor overhangende delen van een voertuig boven het gras.
  Elke deelnemer is verantwoordelijk voor de zuiverheid van zijn stand en kampplaats. Vuilniszakken zullen hiervoor bij aankomst verdeeld worden door de organisatie. Ze zijn telkens verkrijgbaar op de secretariaten van elk departement Wheels & Re-Enactment en Beurs. Het uitspoelen van eetketels of bakketels is verboden in de grasbermen. Het afvalwater moet opgevangen worden en mag niet geloosd worden in de oppervlaktecollectoren.
  Ursel is een actief vliegveld. Afval kan ongelukken veroorzaken met mogelijk fatale gevolgen.
 2. Aansprakelijkheid:
  Noch de organisatoren, noch hun medewerkers kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor het verloren gaan, diefstal en / of beschadiging van (materieel in) de stands/ kampplaatsen en/ of tentoongestelde voertuigen en vliegtuigen, noch voor gebeurlijke ongevallen of voor enig persoonlijk letsel, opgelopen op het volledige terrein en dit gedurende de ganse periode van het Wings and Wheels evenement, dit inclusief opbouw- en afbraakperiode. Elke schade die door een deelnemer of bezoeker wordt veroorzaakt, zal worden hersteld op zijn kosten.
 3. Stroomgroepen:
  Stroomgroepen zijn toegelaten, mits ze voorzien zijn van een degelijke aarding, ze geplaatst worden op een ondoordringbaar opvangrecipiënt op maximum 10 meter van de betonrand en ze geen overlast vormen voor het milieu en voor de andere deelnemers.
 4. Gasflessen:
  Gasflessen zijn toegelaten, mits ze voorzien zijn van een drukregelaar. Zorg dat slangverbindingen aan beide zijden zijn voorzien van slangklemmen. Gasflessen moeten met de grootste voorzichtigheid gebruikt worden. Plaats ze nooit in de zon. De brandweerdienst doet de nodige inspecties.
 5. Brandblussers:
  Alle deelnemers moeten een geldige en gekeurde brandblusser ter plaatse hebben. De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade veroorzaakt door brand.
 6. Voertuigbeweging:
  Voor een maximale veiligheid van de bezoekers, wordt er geen enkele verplaatsing met gemotoriseerde voertuigen toegestaan in de “fair” zone tussen 9 uur en 17 uur en is alle verkeer te allen tijde verboden in de “catering” zone, met uitzondering van de organisatoren en van de hulpdiensten.
  Verplaatsingen in de wheelszone met burgervoertuigen zijn toegestaan mits toestemming van de organisatie en met dien verstande dat de veiligheid van de bezoekers en de deelnemers primeert.
  Voor de veiligheid van de talrijke bezoekers dienen alle zich verplaatsende voertuigen richtingaanwijzers en koplampen op te zetten.
  Alle verplaatsingen met gemotoriseerde voertuigen zijn op verantwoordelijkheid van de eigenaar van het voertuig.
  De chauffeurs van deze voertuigen dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het voertuig welke zij besturen.
  Op het volledige terrein geldt een snelheidsbeperking van 5 km/u.
  Tussen 22 uur en 6 uur zijn alle verplaatsingen met gemotoriseerde voertuigen verboden, uitgezonderd de organisatoren en de hulpdiensten.
  Bijtanken van voertuigen is niet toegelaten op het terrein.
 7. Uniformen:
  Het dragen van Duitse oorlogsuniformen (whermacht, luftwaffe) is toegelaten mits schriftelijke toelating van de organisatie. De aanvraag gebeurt via een aangepast inschrijvingsformulier en zal bij aankomst op het secretariaat overhandigd worden, vraag zeker bij aankomst naar dit document indien u dit wenst. Deelnemers in Duitse oorlogsuniformen houden zich op géén enkele manier bezig met rechtse denkbeelden en ideologieën en verwerpen alle mogelijke vormen van antisemitisme, fascisme en racisme. Zichtbare SS insignes en Swastika’s zijn verboden.
 8. Minderjarigen:
  Minderjarigen niet vergezeld van een volwassene, worden niet tot het evenement toegelaten. Wapens, wapenonderdelen en messen mogen niet aan minderjarigen verkocht worden.
 9. Honden:
  Honden zijn toegelaten, mits ze steeds aangelijnd blijven en geen overlast betekenen voor andere deelnemers en/of bezoekers. Ze zijn niet toegelaten in het bos of bosranden.
 10. Brandveiligheid:
  Het maken van open vuur (vuurkorven – vuurmanden – brasero’s) is ten strengste verboden. Dit ook om milieu redenen.
 11. Wapens:
  Het dragen van wapens, in overeenstemming met de thans geldende Belgische wetgeving, is toegelaten. De wapens moeten onschadelijk gemaakt zijn, in overeenstemming met de thans geldende Belgische wetgeving.
 12. Airsoft wapens en gebruik:
  Het gebruik van deze wapens tijdens het evenement valt onder strenge te volgen richtlijnen. Iedere inbreuk tegen deze maatregelen zal een verwijdering van het evenement tot gevolg hebben.
  Het is verboden te vuren met deze wapens zonder toestemming van de organisatie en dit enkel op de door de organisatie aangeduide plaats.
  Op de locaties waar gevuurd word met de betreffende munitiën, BB’s genoemd, zal elke gebruiker voorzien zijn van een beschermbril.
  Elke toeschouwer binnen een straal van 50 m zal eveneens voorzien zijn van een beschermbril. De gebruikte munitiën moeten biologisch afbreekbaar zijn.
 13. Munitie:
  Het afvuren van simulatiemunitie is enkel mogelijk mits schriftelijke toelating van de organisatie en mits het voorleggen van een ondertekende veiligheidsbriefing. Het afvuren van pyrotechnische munitie (bijv. lichtfakkels en vuurpijlen) is verboden en heeft ogenblikkelijke schorsing en verwijdering van het terrein zonder recht op enige schadevergoeding tot gevolg.

  Nieuwe richtlijn van het ministerie van justitie:
  Oude lege oorlogsmunitie boven .50 en oorlogstuig zoals granaten en mijnen zijn niet meer toegelaten op militariabeurzen in Belgie. Lege hulzen boven .50 zijn wel toegelaten, als onmiddellijk visueel kan worden vastgelegd dat deze leeg zijn.
  Extra info rond de wapenwetgeving kunt u vinden op de desbetreffende pagina: Wapenwetgeving
 14. Drugs:
  Het gebruiken, in bezit hebben, verstrekken van en/of handelen in zowel soft- als harddrugs is op het gehele terrein ten strengste verboden. Bij overtreding zal de organisatie in geval van softdrugs deze deelnemer / bezoeker van het terrein verwijderen. In geval van harddrugs zal ook de politie ingeschakeld worden.

Noot:
Mocht ingeval van overmacht het houden van het evenement onmogelijk zijn, dan kunnen de ingeschreven deelnemers in geen geval aanspraak maken op enige schadeloosstelling.
Alle deelnemers en hun gebeurlijke medewerkers zijn gehouden aan dit huishoudelijk reglement. Zij zullen de aanwijzingen, voortspruitend uit situaties van overmacht, van het organisatie- en veiligheidspersoneel zonder meer opvolgen. Bij eventuele geschillen zal de deelnemer en zijn gebeurlijke medewerker zich neerleggen bij de beslissing van de organisatoren.
Het niet naleven van het huishoudelijk reglement kan ogenblikkelijke schorsing en verwijdering van het terrein zonder recht op enige schadevergoeding tot gevolg hebben. Bij discussie is het huishoudelijk reglement in de Nederlandse taal van toepassing. Bij aankomst zal elke deelnemer de huisregels handtekenen voor gelezen en goedgekeurd. Bij aankomst ontvangt elke ingeschreven deelnemer de huisregels. Ingeschreven betekent dat de huisregels gekend en goedgekeurd zijn.  Bij inschrijving via de website zijn deze voorwaarden ook geaccepteerd door de deelnemer.

Wapenwetgeving

Voor verdere informatie over de wapenwetgeving, met vooral betrekking tot de beurs, kunt u terecht op de volgende pagina: Wapenwetgeving

GDPR

Inzake de wetgeving rond GDPR (General Data Protection Regulation), zijn er bepaalde voorwaarden voorzien op de Wings and Wheels website.

Wie zijn wij

Onze website is https://www.wingsandwheels.be. Onze organisatie, VZW4Def, is gebaseerd te August Nihoulstraat 41, 3270 Scherpenheuvel, België.
Verdere contactinfo kunt u vinden op onze Over Ons pagina. Indien u vragen, opmerkingen of andere zaken wilt melden, ben u zeer vrij ons te contacteren via ons Contactformulier.
We organiseren Wings and Wheels, door onze historiek in het leger, interesse en voor bewaring van onze geschiedenis.

Welke persoonlijke data en waarom

Wanneer u onze website bezoekt, leggen we informatie over uw gebruik van de diensten vast, waaronder het soort browser dat u gebruikt, gebruikstijden, bezochte pagina’s, uw IP-adres en de pagina die u bezocht voor u naar onze pagina navigeerde. Dit doen wij om veiligheidsredenen en de bescherming van onze website. (Hack-, Spam- en Aanval-beveiliging). Deze informatie houden wij 2 dagen bij en daarna wordt deze verwijderd van ons register.

1. Commentaar

Op onze websites is commentaar, likes en posts niet ingeschakeld. De bezoeker van de website is dus niet in staat om dit te doen, hier houden we dus ook geen informatie van bij. Op onze website kunt u ook niet inloggen, dit is enkel mogelijk voor de beheerder van de website.

2. Media

Er is geen mogelijkheid voor een bezoeker om zelf, eigenhandig media te plaatsen op onze website. Enkel de beheerder kan, onder controle, media toevoegen en plaatsen.

3. Contactformulieren

Op onze website zijn er verschillende contactformulieren. De specifieke pagina's staan hieronder vermeld met de data die er wordt gevraagd.
Deze data hebben wij nodig, met het specifieke doel die hieronder erbij vermeld wordt. Extra informatie kan de bezoeker telkens terugvinden op de bijhorende informatiepagina.
Niet alle data is verplicht in te vullen, indien verplicht staat dit duidelijk aangegeven alsook wordt er een foutmelding weergegeven bij negatief versturen van het contactformulier.
De ingevulde data wordt enkel opgeslagen indien de gebruiker alles correct invult, alsook onze voorwaarden accepteert en succesvol door de Re-Captcha module komt. Indien succesvol, krijgt de bezoeker hier de desbetreffende melding van.

Informatiepagina: Informatie Beurs
De volgende gegevens worden opgeslagen op ons beursformulier:
Datum inschrijving, voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, gemeente, paspoortnummer, telefoonnummer, mobiel nummer, bedrijfsnaam, BTW nummer, voertuig nummerplaat, website, aantal werknemers, aantal standen, extra info, acceptatie Algemene Voorwaarden.

De data verkregen via dit formulier wordt bijgehouden tot de volgende editie van Wings and Wheels (tweede weekend Augustus), om het herinschrijven te vergemakkelijken. Indien de bezoeker zich niet opnieuw inschrijft, wordt zijn persoonlijke data verwijderd van ons register.

Informatiepagina: Informatie Wheels
De volgende gegevens worden opgeslagen op ons wheelsformulier:
Datum inschrijving, voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, gemeente, telefoonnummer, mobiel nummer, groepsnaam, BFOV nummer, website, aantal voertuigen, extra info, acceptatie Algemene Voorwaarden.

Extra informatie betreffende elk voertuig die de bezoeker inschrijft:
Naam bestuurder, merk, type, bouwjaar, land van herkomst, nummerplaat.

De data verkregen via dit formulier wordt bijgehouden tot de volgende editie van Wings and Wheels (tweede weekend Augustus), om het herinschrijven te vergemakkelijken. Indien de bezoeker zich niet opnieuw inschrijft, wordt zijn persoonlijke data verwijderd van ons register.

Informatiepagina: Informatie Re-enactment
De volgende gegevens worden opgeslagen op ons re-enactmentformulier:
Datum inschrijving, voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, gemeente, telefoonnummer, mobiel nummer, groepsnaam, BFOV nummer, website, aantal voertuigen, breedte stand, informatie support voertuigen (nummerplaat + merk), deelname scenario demonstraties, extra info, acceptatie Algemene Voorwaarden.

Extra informatie betreffende elk voertuig die de bezoeker inschrijft:
Naam bestuurder, merk, type, bouwjaar, land van herkomst, nummerplaat.

Extra informatie betreffende elke re-enactor die de bezoeker inschrijft:
Naam, adres, postcode, gemeente, land.

De data verkregen via dit formulier wordt bijgehouden tot de volgende editie van Wings and Wheels (tweede weekend Augustus), om het herinschrijven te vergemakkelijken. Indien de bezoeker zich niet opnieuw inschrijft, wordt zijn persoonlijke data verwijderd van ons register.

Informatiepagina: Camping
De volgende gegevens worden opgeslagen op ons campingformulier:
Datum inschrijving, voornaam, achternaam, e-mailadres, adres, postcode, gemeente, telefoonnummer, mobiel nummer, aantal weekendtickets, aantal campingtickets, extra info, acceptatie Algemene Voorwaarden.

De data verkregen via dit formulier wordt bijgehouden tot de na de editie van Wings and Wheels (tweede weekend Augustus).

De volgende gegevens worden opgeslagen op ons contactformulier:
Datum bericht, voornaam, achternaam, e-mailadres, mobiel nummer, type vraag, opmerkingen, acceptatie Algemene Voorwaarden.

De data verkregen via dit formulier wordt bijgehouden totdat de bezoeker zijn opmerking / vraag behandeld is. Indien er geen verdere opvolging is, wordt de data verwijderd 30 dagen na het laatste bericht verzonden door de bezoeker.

4. Cookies

Onze website maakt ook gebruik van cookies. Voor meer informatie over welke kunt u naar onze surf-policy pagina gaan.
De plug-ins gebruikt op deze website staan daar ook duidelijk bij.

5. Embedded Inhoud van andere websites

Artikelen op deze site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video's, afbeeldingen, artikelen, enz.).
Ingesloten inhoud van andere websites gedraagt zich op dezelfde manier als wanneer de bezoeker de andere website heeft bezocht.

6. Analyse / Statistieken

Onze website wordt gehost bij one.com. Wij hebben geen uitdrukkelijke toestemming verleend tot het verwerken van gegevens van bezoekers.
U kunt bij hen terecht op de volgende pagina voor hun Privacy Beleid One.com.

Verder maken wij geen gebruik van Analytics. Verdere informatie vindt u op onze Surf Policy Pagina. Data verkregen via onze plugins worden enkel op deze site bijgehouden en niet gedeeld.
Deze data wordt niet gebruikt voor advertentie, rapportage of andere marketingdoeleinden.

7. Delen aan Derden

Onze website deelt geen data aan derden. Alle data die onze organisatie verkrijgt door middel van onze contactformulieren wordt uitsluitend bedoeld voor het Wings and Wheels evenement.

8. Duur bijhouden van data

Zoals hierboven reeds beschreven, wordt de data dat wij hebben verkregen via het contactformulier maar voor een bepaalde duur bijgehouden.
Voor formulieren zoals dat van de Beurs, Wheels, Re-Enactment en Drive-In is dit maximaal tot het tweede weekend van augustus, het jaar na het inschrijven.
Voor formulieren zoals dat van de Camping, is dit tot na het afsluiten van het Wings and Wheels evenement.
Voor formulieren zoals dat van het Contact, is dit tot maximaal 30 dagen na het laatste bericht van de bezoeker.

9. Rechten over uw data

Indien u een contactformulier heeft ingevuld en doorgestuurd, kunt u een geëxporteerd bestand aanvragen van de persoonlijke gegevens die we over u bewaren, inclusief alle gegevens die u ons hebt verstrekt.
U kunt ook vragen om alle persoonlijke gegevens die we over u hebben te wissen. Dit omvat niet alle gegevens die we verplicht zijn te bewaren voor administratieve, wettelijke of veiligheidsdoeleinden.
Gelieve deze vragen ons via het Contactformulier aan te vragen.

ContactInformatie

Onze contactgegevens kunt u terugvinden op de volgende pagina: Over Ons.

Extra Info
Beveiligingsmechanismen

De website wordt bewaakt door Wordfence, deze scant de inhoud van de website en beheert ook de firewall.
Meldingen worden direct verstuurd naar de beheerder, zodat er direct actie kan ondernomen worden.
Verder wordt de website constant up-to-date gehouden en gecontroleerd op mogelijke fouten en problemen.
Toegang tot de portal van de website is behouden voor één persoon, en is beveiligd met de nodige 2FA authenticatie beveiligingen.